Hambaarsti eetikakoodeks

8. apr 2003


Arstivanne - kas mäletate seda? Milline peaks olema hambaarsti suhe patsienti, kolleegidesse, alluvatesse ja ühiskonda tervikuna?

Eetikakoodeksi põhialuse moodustab arstivanne:

Tänuga vastu võttes minule antud arstiõigused ja sellega kaasa käivad kohustused, tõotan oma õpetajate, kursusekaaslaste ja rahva ees hoida arstikutse au.
Pühendan kõik oma teadmised ja oskused inimese tervise heaks. Ma ei keeldu oma abist, kui see on vajalik, suhtun lugupidamisega ja tähelepanuga haigetesse, ei kuritarvita minule osutatud usaldust. Tõotan hoida arsti ametisaladust.
Töötan pidevalt arstiteaduse vallas ja aitan igati kaasa selle arengule.
Olen aus ja omakasupüüdmatu oma ametivendade suhtes ega solva nende väärikust.
Anna ametikaaslastele nõu ja vajaduse korral pöördun ka ise abi saamiseks nende poole.
Kui ma seda vannet pean, siis saatku mind edu arstikunstis ja austus kõigi inimeste silmis, kui ma aga murran vande ja võetud tõotust, juhtugu minuga vastupidine.
Kohustun täitma seda vandetõutust kogu eluaja.

Mida toimivam on ametieetika, seda vähem on vajadus seadusandval organil sekkuda arstide töösse ja rakendada sanktsioone.

Hambaarsti suhe patsienti

 1. Iga hambaarsti peamiseks ülesandeks on tulenevalt tema ametist säilitada ja parandada oma patsientide tervist, kasutades selleks ülikoolis omandatud teadmisi ja üldtunnustatud raviskeeme. Hambaarst peab püüdma anda oma patsiendile võimalikult selget arusaamist nende oma võimalustest ja kohustustes hammaste ja suuõõne haiguste ärahoidmisel.
 2. Hambaarst peab jätkuvalt osalema täienduskoolitustel ja kasutama omandatud teadmisi võimalikult paremate ravitulemuste saavutamiseks patsinetide ravimisel.
 3. Hambaarst peab säilitama konfidentsiaalsuse, mis sisaldab endas vaikimisvannet, mida tuleb meelde tuletada ka alluvatele. Abipersonal peab pidama saladused infot, mis puudutab patsiendi isikut, tema ühiskondlikku positsiooni ja tema tervislikku seisundit. Info väljastatakse juhul, kui seda on vaha eksperthinnanguks või patsiendi suunamiseks teise kolleegi juurde.
 4. Hambaarst peab tunnistusi ja tõendeid väljastades olema erapooletu asjatundja.
 5. Hambaarst ei tohi keelduda abist patsiendile, kui tal ei ole selleks kaalukat põhjust. Kui arst ei saa kohe teostada ravi, mida peetakse vajalikuks, tuleb patsient saata tema terislikust olukorrast lähtuvalt ootama ravile pääsemist või suunama mujale ravile. Kui patsient peab ootama ravile pääasemist, tuleb talle teatada viivituse põhjust ja ootamise aeg. Suunamisek kolleegi juurde on arst kohustatud selgitama välja täpse aja ja koha, kust patsient võib abi saada.
 6. Hambaarsti poolt on ebaeetiline töötada tingimustes, mis ei võimalda teha kvaliteetset tööd.
 7. Hambaarst ei tohi oma tegevuse eesmärgiks võtta põhjendamatud kasusaamist (patsienti tulev ravida vajaduse järgi ja võtta tasu tehtu töö järgi, mitte patsienti üle ravida).
 8. Patsiendi ühiskondlik positsioon, usk, rass ja poliitiline meelestatus ei tohi mõjutada arsti-patsiendi suhet.
 9. Ravi alguses tuleb patsiendile selgitada raviplaan ja kui patsient seda soovib, siis anda talle kalkulatsioon ravi maksumuse kohta ning ravi lõppedes arve. Ravi käigus tekkivate raviplaani ja ravi maksumuse muudatuste kohta tuleb patsienti informeerida.
 10. Hambaarst peab taevitama oma patsienti kõigist raviga seotud riskidest ja võimalikest komplikatsioonidest. Komplikatsioonide ilmnemisel ravi käigus on ebaeetiline sellest patsienti mitte informeerida.

Hambaarsti suhe ühiskonda

 1. Hambaarst peab hoidma kõrgel oma ametiau ja -väärikust.
 2. Hambarast on oma ameti asjatundja ja peab vajaduse korral andma oma rahvale suuõõne ja hammaste ravi puudutavaid nõuandeid, vältides seejuures enda liigset esiletõstmist.
 3. Hambaravi puudutav reklaam peab olema konkreetne, asjalik ja hea tava kohane. Reklaam ei tohi sisaldada ebaolulist infot, mis desorienteeriks patsienti arsti valikul. Hambaravi reklaam ei tohi olla kommertslik, ei tohi anda sellist pilti, et antud arst oleks võimeline paremaks uuringuks või raviks, kui mõni muu sama pädevusega arst. Reklaamis sisalduv infoo peab olema patsiendile arusaadav ja konkreetne. Nimetu reklaam ei ole lubatud. Reklaamis tohib kasutada ainult selliseid ametinmetusi ja teaduslikke kraade, mis on arstile omistatud seadusandlikus korras. Reklaam ei tohi põhjustada tarbetut nõudmist raviteenuse järele.

Hambaarsti suhe kolleegidesse

 1. Kollegiaalsus, see on omavaheline austus, abistamine, ühistöö, mille eesmärgiks on pakkuda head ravi, kogemuste vahetamine vältides ebatervet konkurentsi. Kollegiaalsuse eetiline põhi liitud alati patsiendi eduga.
 2. Kui hambaarst saadab oma patsiendi kolleegi juurde ravile, tuleb väljastada saatekiri (peaks sisaldama infot ka juba teostatud ravi kohta). Suunamine ei tohi olla anonüümne.
 3. Hambaarst, võttes ravile teise arsti juures raviloleva patsiendi, peaks võtma ühendust eelneva raviarstiga. Kindlasti tuleb aga anda esmaabi.
 4. Hambaarst peab hoiduma kolleegi põhjendamatust arvustamisest. Kui hambaarst annab hinnangu teise arsti töö kohta, peab ta põhjalikult süvenema asjasse ja võtma arvesse kõiki objektiivseid asjaolusid, mis tulevad ilmsiks ja mõjutavad otsuse tegemist, sealjuures tuleb konsulteerida ka kolleegidega. Kui arst avastab, et teise arsti poolt pandud diagnoos, ravi, või mõni muu menetlus on ekslik, tuleb sellest informeerida nii patsienti, kui ka antud kolleegi. Samas ei tohi ära unustada ka eksimisvõimalust.
 5. Kui hambaarstidel tekivad erimeelsused asjades, mis puudutavad nende tegevust hambaarstina, peavad nad küige esmalt lahendama erimeelsuse omavahel. Kui see ei õnnestu, tuleb probleem anda arutamiseks hambaarstide liidu juhatusele, kes annab selle edasi usaldusnõukogule. Taolisi erimeelsusi ei tohi käsitleda avalikkuse ees.

IV Hambaarsti suhe alluvatesse

 1. Hambaarst on kohustatud vastutama oma alluvate töö eest.
 2. Hambaarst peab oma alluvatele selgitama, et nad ei väljendaks oma arvamust nii, et see näiks kriitikana teise arsti või tema töö kohta.

Allikas: Stomatoloogia Selts

Vaata lisaks:

hambaarst patsient
NB! Meie leht kasutab küpsiseid (cookies) veebiliikluse analüüsimiseks ning kasutajakogemuse parandamiseks. Jätkates veebilehe kasutamist, nõustud küpsiste salvestamisega sinu arvutisse.