Kodus läbiviidava hammaste valgendamise teostamine (4.osa)

8. jaan 2003


Diskussioon & järeldused: Öine valgendamine 10%, 15% ja 20% vesinikperoksiidiga on efektiivne tetratsükliinist põhjustatud hammaste tumedaks värvumise eemaldamisel.

Eelmine osa

Diskussioon

Kokkulepitud visiitide külastavus oli suurepärane. 59 uuritavast 52 (88%) käis kohal rohkem kui 90% kindlaks määratud hindamistel. See on arvatavasti patsientide tugevast tahtest parandada esteetikat. Uuritavaid teavitati enne, et kui nad edukalt läbivad uuringu, antakse neile kaped ja geeli ka alumiste hammaste valgendamiseks.

See on esimene uuring, mis on mõõtnud tetratsükliiniga värvunud hammaste värvi muutust valgendavate ainete kastutamise ajal ja pärast seda. Sellepärast, et tavalised värvi võtmed ei ole võimelised dokumenteerima selliseid plekke. Selles uuringus tehtid dokumentatsioon laiendatud värvi skaalaga.

Enamikel juhtudel tumedam värv keskmiselt kolme hamba peale oli võrdne tumedama tooniga intsisaalsel või tservikaalsel hamba poolel. Intsisaalne kolmandik muutus kiiremini kui hamba kaela osa

Hamba toon muutus väga kiiresti esimese kuu jooksul. Hambaid, mida valgendati 10%, 15%, 20% konsentratsiooniga säilitasid oma maksimaalsest heledusest vastavalt 54%, 60%, 62% peale ühe kuu möödumist. Kahel uuritaval jäi toon A2 peale kolme kuud ning valis geeli mittejätkamise aga käis värvi hindamise seanssidel.

Igal inimesel on spetsiifiline kontseptsioon, mis on rahuldav ja mis mitte. Uuritavad olid enam rahul oma hammaste värviga 3 kuu hindamisel kui 9 kuu hindamisel. Algne kiire nende hammaste värvi helenemine oli arvatavasti meeldiv üllatus. 33% uuritavatest ei olnud rahul oma hammaste värviga tservikaalses osas. Need, kes olid mitterahul oleksid muutnud oma meelt, kui nad oleksid jätkanud valgendamist kauem.

Hambad liigitati tetratsükliini plekkide järgi kategooriatesse. Nii saab ravi tulemustes välja lugeda, millised plekid kõige paremini alluvad kodusele pleegitamise programmile. Kaks hambaarsti vaatasid läbi algsed kliinilised fotod 53 uuritava kohta kes läbisid 24 nädalase hindamise ja jagunesid nelja tetratsükliini plekkide rühma. See rühmadesse jagamine on edasiarendus Jordani ja Boksmani klassifikatsioonist tetratsükliini laikude kohta. See jagab hambad värvumise astme, ulatuse, diskolaratsiooni paiknemise alusel.

Näide uuritavast homogeenses kategoorias esteetiliselt suurepäraste tulemustega on näidatud joonistel 7a kuni 7f. See uuritav oli natuke rahul oma hammaste värviga 3 ja 9 kuul ja kaela piirkonnas hammaste värviga natuke rahul 9 kuul. Professionaalselt hinnati tulemust esteetiliselt suurepäraseks.

Suurendamiseks klõpsa pildil
Joonis 7 (suurendamiseks klõpsa pildil):
Uuritav 21 oli 29 aastane naine homogeenselt paiknevate tetratsükliini laikudega. Ta kasutas 15% geeli paremal poolel ja 10% geeli vasakul poolel. 6 kuuse perioodi jooksul oli tal 6 ööd, mil ta geeli hammastele ei aplitseerinud.

Intsisaalsel paiknevate plekkide rühmas on intsisaalne serv tunduvalt tumedam hamba kaela osaga võrreldes. Need, kellel on plekid intsisaalsel arvatavasti tarvitasid tetratsükliini varases eluetapis või ema oli võtnud tetratsükliini enne uuritava sündi. Sellise rühma uuritava suurepärane tulemus on toodud joonistel 8a kuni 8f. Uuritav ise oli natuke rahul tulemusega 3 kuul ja mitte rahul 9 kuul ning mitte rahul hammaste kaela osa tulemustega 9 kuul. Professionaalide poolt tunnistati tulemus esteetiliselt suurepäraseks.

Suurendamiseks klõpsa pildil
Joonis 8 (suurendamiseks klõpsa pildil):
Uuritav 43 oli 20 aastane naine valdavalt intsisaalselt paiknevate tetratsükliini laikudega. Ta kasutas 10% geeli paremal ning 20% geeli vasakul poolel. Ta valgendas igal öösel 6 kuu jooksul.

Hammaste kaelaosa kategoorias on plekid rohkem väljendunud hamba kaela poolses osas. Sellised uuritavad tarvitasid tetratsükliini arvatavasti millalgil peale sündi. Selle kategooria esteetiliselt rahuldav näide on joonistel 9a kuni 9f. Uuritav ise oli tulemustega natuke rahul 3 kuul ja rahul hammaste värviga 9 kuul ning mitte rahul kaelaosas hammaste värviga 9 kuul. 6 kuul hinnati professionaalide poolt tulemust esteetiliselt rahuldavaks.

Suurendamiseks klõpsa pildil
Joonis 9 (suurendamiseks klõpsa pildil):
Uuritav 8 oli 25 aastane mees valdavalt hamba kaelaosas paiknevate tetratsükliini laikudega. Ta kasutas 20% geeli paremal ja 15% geeli vasakul. 6 kuu perioodist jäi tal vahele 15 ööd.

Neljas kategooria on see, kus plekkide paiknemine on vöö kujuline. Näide sellisest uuritavast on esteetiliselt rahuldava tulemusega näidatud joonisel 10a kuni 10f. See uuritav oli rahul oma hammaste värviga 9 kuul ja mitte rahul hammaste kaela osa värviga 9 kuul. 6 kuul hinnati professionaalide poolt antud tulemus esteetiliselt rahuldavaks.

Suurendamiseks klõpsa pildil
Joonis 10 (suurendamiseks klõpsa pildil):
Uuritav 49 oli 27 aastane naine, kellel olid tetratsükliini laigud vööna. Ta kasutas 10% geeli paremal ning 15% geeli vasakul poolel. Tal jäi 6 kuu jooksul vahele 6 ööd, mil ta ei aplitseerinud hammastele geeli.

Kõik hambad valgenesid pleegitamise protsessi käigus. Mida tumedamad olid hambad alguses seda kauem võttis aega nende valgendamine. Need hambad, mis olid rahuldava või mitterahuldava tulemusega, oleksid ilmselt andnud tulemust kui valgendamine oleks edasi kestnud. Haywood on kirjeldanud öist valgendamist 12 kuu vältel kui tetratsükliini etioloogiaga plekkide vähendamist.

Hambaid hinnati 6 valgendamise kuu jooksul, millal maksimum L väärtus omistati igale konsentratsioonile. 3 kuune peale aktiivse valgendamise perioodi lõppu hindamine tõi välja, et oli heleduse tagasiminek 10%, 7%, 12%. Vastavalt siis 10%, 15% ja 20% geeli kasutamise järgselt. Hilisemad hindamised on määratud 18 kuu ja 4,5 aasta möödumise järgselt.

Hinnati ka suhtelist heledust võrreldes paremat ja vasakut poolt. Igal juhul, välja arvatud 1 korral, hambad, millele pandi kõrgemat konsentratsiooni kui teisele, olid samasugused või heledamad. Aga see erinevus ei olnud kliiniliselt väga silmapaistev. Hammaste heledus ei olnud ühelgil uuritaval dramaatiliselt erinev, vaata jooniseid 7- 10.

Uuritavad kogesid vähemalt väikest hammaste tundlikkust 85% külgedel, milledele aplitseeriti 10% vesinikperoksiidi geeli. 100% tajuti tundlikkust 15% ja 20% geeli puhul. Mõningane selline tundlikkus võib olla põhjustatud kapest või geeli survest hammastele. Kolm uuritavat, kes vahetasid konsentratsiooni madalama vastu, lõpus kukkusid uuringust välja. Kaks neist nimetasid tundlikkust just uuringust loobumise ühe põhjusena.

Need, kes kasutasid ühel pool 10% geeli märkisid vähemat tundlikkust, kui poolel, kus oli kõrgema konsentratsiooniga geel. 100% kui kasutati geeli 10% ühel ja 20% geeli teisel pool, märkisid tundlikkust just kõrgema konsentratsiooniga poolel. Ainult 50% juhtudel, kui märgiti tundlikkust 20% geeli kasutusalas, reporteeriti tundlikkust ka 10% geeli kasutamise poolel.

Üldiselt oli tunduvalt suurem pehmete kudede tundlikkus poolel, kus kasutati 20% konsentratsiooniga geeli. Ükski peale 3 kuu möödumisel aktiivsest geeli kasutamisest ei kirjeldanud jätkuvat tundlikkust.

American Dental Association tunnistab ainult 10% vesinikperoksiidi geeli nii ohutuks kui ka effektiivseks. Uuritavad, kes osalesid selles uuringus, kannatasid seda konsentratsiooni kõige paremini.

Järeldused

Öine valgendamine 10%, 15% ja 20% vesinikperoksiidiga on efektiivne tetratsükliinist põhjustatud hammaste tumedaks värvumise eemaldamisel. Statistika järgi, mida kõrgem on konsentratsioon, seda kiiremad tulemused. Kliiniliselt on 10% vesinikperoksiidi lahus efektiivne nii hammaste pleegitamises ja samas tekitab vähemat hammaste tundlikkust. 91% uuritavatest olid kolmandaks kuuks ja 85% 9 kuul olid vähemalt natuke rahul valgendamise tulemusega. Üle 50% uuritavatest said suurepäraseid esteetilisi tulemusi ja vähem kui 10% said mitterahuldava tulemuse.

------
Eelmine osa

Refereeritud ajakirjast "Quintessentz" vol 35, nr 9/2002