Retensiooni põhimõtted silla preparatsioonil

2. nov 2001


Silla puhul prepareeritakse kaks või enam hammast. Iga prepareeritud hammast mõjutavad jõud, mis püüavad krooni hambalt eemaldada. Preparatsiooni põhimõtteid käsitleva artiklisarja 2.osas vaadeldakse sillapreperatsiooniks vajalikke lisateemante ning nende kasutamist.
Vaata lisaks:
Retensioon üksikkrooni puhul


Preparatsioon metallokeraamiliste kroonide ja sildade ning koonuskroonide korral

Silla puhul prepareeritakse kaks või enam hammast. Iga prepareeritud hammast mõjutavad jõud, mis püüavad krooni hambalt eemaldada. Mitmed pinnad aitavad silla retensioonile kaasa (joonis 1). Silla puhul võib retensiooni suurendamiseks kasutada samasuguseid meetmeid nagu kroonide puhul. Kui näiteks prepareerida silda 13-14-15 (joonis 1), peaks olema 13 mesiaalpind võimalikult paralleelne 15 distaalpinnaga. Need pinnad on “vastupanupinnad”. Kogu silla retensioon suureneb paralleelsuse korral.

13.gif (7039 bytes)
Joonis 1

Preparatsiooni tehnika

Prepareeritakse mitmes järgus. See oleneb hamba asendist suus, tema pikkusest, vormist, kaldenurgast ja kas hammas on roteerunud ning milline konstruktsioon on valitud. Preparatsiooniks on aga kindlad printsiibid.

Preparatsioon kroonideks

Teemantid

Teemanteid on väga mitmesuguse kuju ja osakeste suurusega. Mida rohkem eri teemanteid ühe preparatsiooni tegemiseks kasutatakse, seda kindlam on, et teemantide vahetusele kulutatakse palju aega. See ei ole ratsionaalne ja ei anna ka mingit head lõpptulemust. Seega tuleb piirata teemantide sortimenti ja igaüks neist optimaalselt ära kasutada enne teise teemanti kasutamist.

Preparatsiooni käik

Ratsionaalse preparatsioonitöö saavutamiseks peaks olema töö käik standardiseeritud. See peab olema võimalikult lihtne ja kõikide preparatsioonide saavutamiseks sobiv. Puuride vahetamise arv peab olema minimaalne, et aega kokku hoida ja mitte töö rütmi häirida.

Kõikide kroonide jaoks on võimalik kasutada ühtset preparatsiooniplaani:
1. Iõika kontaktpinnad Iäbi prepareeri aproksimaalpinnad
2. prepereeri oklusaalselt
3. prepareeri bukaalsed ja linguaalsed pinnad
4. ühenda erinevad prepareeritud pinnad sujuvalt

Momendid 1-4 viivad tservikaalse retensioonisilindri saavutamiseni. Preparatsioon on sisuliselt lõpetatud. Teha on veel näiteks oklusaalse kolmandiku ümardamine jne. Preparatsioonide puhul, milIel on ette nähtud hambavärvusega fassaadid, on vajalikud mõned lisamomendid:

5. preparatsioon fassaadidejaoks
6. preparatsioon nurkade lihvimiseks

Preparatsiooni lõpetamisel kehtivad samad põhimõtted nagu kroonidel ilma fassaadideta. Kui prepareeritav hammas on kontaktis kõrvalolevate hammastega, tuleb esmalt need kontaktpunktid Iäbi Iõigata, et teha ruumi teiste teemantidega prepareerimiseks, kahjustamata kõrvalolevaid prepareerimist mittevajavaid hambaid. Paljud krooni preparatsioonid on teostatavad väga piiratud arvu erinevate teemantidega. Mõnede preparatsioonide puhul on aga vaja lisateemanteid.

Lisateemantid

Teemantid

1. Tugev chamferteemant - kasutatakse sügavamate preparatsioonide puhul kui on rohkem ruumi.
2. Väike chamferteemant - kasutatakse suurema osa preparatsioonide teostamiseks.
3. Silindriline teemant - kasutatakse täisnurkseks äärepreparatsiooniks ja oklusaalpinna preparatsiooniks.
4. Ümar- e. ratasteemant - kasutatakse oklusaalpinna ja esihammaste Iinguaalpinna prepareerimiseks.
5. Väike teravaotsaline teemant - kasutatakse kontaktpunktide läbilõikamiseks ja preparatsioonide ääre lõikamiseks.
6. Viimistlusteemant - kasutatakse preparatsiooni viimistlemiseks, kui eelnevaks tööks on kasutatud jämedakoelist teemantit.

14.gif (1974 bytes)
Väikese teravaotsalise teemantiga lõigatakse läbi kontaktpunktid kõrvalhammastega.
15.gif (2914 bytes)
Tugevat chamferteemanti ja selle väiksemat varianti kasutatakse suurema osa kroonide preparatsiooni teostamiseks. Väikest chamferteemantit võib nimetada “kõiges kasutatavaks” teemantiks.
16.gif (1005 bytes)
Täiskrooni prepareerimine, kus vertikaalsed preparatsioonipinnad on prepareeritud chamferteemantiga.
17.gif (1477 bytes)
Silindrilist teemantit võib kasutada oklusaalpinna prepareerimiseks.
18.gif (1264 bytes)
Rattakujulist teemantit võib kasutada oklusaalpinna prepareerimiseks.
19.gif (1343 bytes)
Rattakujulist teemantit on võimalik kasutada ka esihammaste linguaalpindade prepareerimiseks nii üla kui alalõuas.
20.gif (1621 bytes)
Silindrilist teemantit on hea kasutada õlgpreparatsioonil (90° nurk) niihästi fassaadtäiskroonide kui ka portselankroonide puhul. Kasutatakse ka sahtlite, rennide ja partsiaalkroonide preparatsiooniks.
21.gif (1767 bytes)
Õlgpreparatsiooni äärelõige fassaadkroonide ja metallokeraamiliste kroonide preparatsioonide puhul teostatakse erinevate teemantidega, mille määrab ligipääsetavus preparatsiooni kohale. Tihti kasutatakse aga väikest chamferteemantit.
22.gif (1113 bytes)
Joonis näitab “ideaalset” täiskrooni preparatsiooni. Chamferpreparatsiooniga tagatakse selge preparatsiooni piir ja vajalik materjali paksus. Bukaalne sissepoole kalduv preparatsioon annab rohkem ruumi krooni materjalile, ilma, et suurendaks koonilisust.
23.gif (1647 bytes)
Hambakoe eemaldamine teeb võimalikuks vastupidava ja hügieeniliselt optimaalse krooni valmistamise. Lisasoon frisuuripiirkonnas bukaalselt ja linguaalselt annab hea materjali paksuse ka nendes piirkondades.
24.gif (2151 bytes)
Alumise molaari täiskrooni preparatsioon: vertikaalsete preparatsioonipindade prepareerimine teostatakse chamferi või teravatipulise (slice) teemantiga.
25.gif (1227 bytes)
Täiskrooni preparatsioon alumisel premolaaril. Hamba kahjustuste või varasemate täidiste tõttu võib preparatsiooni piir vertikaalses suunas ja hambakoe eemaldumise hulk varieeruda hamba eri osade vahel. Üleminek eri nivoode vahel peaks olema sujuv (hambatehnikul on kergem krooni modelleerida).
26.gif (1328 bytes)
Täisvalufassettkroon
27.gif (1528 bytes)
Preparatsioon linguaalselt ja aproksimaalselt.
28.gif (1587 bytes)
Chamferpreparatsioon linguaalselt ja aproksimaalselt.
29.gif (1642 bytes)
Tservikaalse retensioonisilindri poolt on tagatud kroonile hea retensioon isegi kui preparatsiooni koronaalne osa on koonilisem.
CHAMFER
30.gif (2087 bytes)+ aproksimaalselt rohkem ruumi
+ selge preparatsiooni piir
+ väiksem risk liigseks koonilisuseks
- veidi laiem tsemendi äär võrreldes slice’ iga

SLICE
+ väikseim tsemendi äär
- sageli ruumipuudus aproksimaalselt
- sageli ebaselge preparatsiooni piir
- risk liigseks koonilisuseks