Hambaarst.ee › Artiklid › Artiklid patsiendile › Haigekassa ja hambaravi › Hambaproteeside hüvitamise kord

Hambaproteeside hüvitamise kord

 0 häält
01.jaan. 2011
63-aastastele ja vanematele, vanaduspensionäridele ja töövõimetuspensionäridele hüvitab Haigekassa kord kolme aasta hambaproteeside maksumuse.
Loe ka neid

*Haigekassa piirkondlikud osakonnad ja bürood
*Hambaproteeside piirhinnad
*Hambaraviteenuse hüvitise taotlemise kord

63-aastastele ja vanematele, ravikindlustatud töövõimetuspensionäridele ning vanaduspensionäridele hüvitab haigekassa kord kolme aasta jooksul 255,65 eurot (4000 krooni) hambaproteeside maksumusest. 2003.–2006. aasta hüvitise suurus oli 2000 krooni. Pensionäridele, kes saavad pensioni soodustingimustel vanaduspensionide seaduse või väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel, hüvitist ei maksta (õigus hüvitisele tekib siis 63-aastaseks saamisel).

Hambaproteeside teenuse hüvitamise taotlemiseks on kaks võimalust:

 • Kindlustatu esitab hambaproteesi tegijale
 1. taotluse hambaraviasutusele teenuse soodsamalt saamiseks;
 2. taotluse hüvitise ülekandmiseks hambaraviteenuse osutaja arveldusarvele.

Sellisel juhul isik hambaproteesi tegijale esialgu maksma ei pea, proteesid maksab tegijale 255,65 euro (4000 krooni) ulatuses kinni haigekassa. Summa, mis ületab 255,65 eurot (4000 krooni), tuleb tasuda kindlustatul endal.

 • Kindlustatu esitab avalduse ja proteesimistööde eest tasumist tõendava dokumendi haigekassale, kuid seda ainult sel juhul, kui hüvitise taotleja pole esitanud hüvitise saamise avaldust hambaproteesi tegijale. Haigekassa kannab siis hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

 

HÜVITISE SAAMISE TINGIMUSED

 • Hüvitist taotleval inimesel peab hambaraviteenuse osutamise hetkel olema kehtiv ravikindlustus (ravikindlustuse võimalused).
 • Hüvitis makstakse välja sõltumata kulutuse toimumise kohast. See tähendab, et patsient võib minna hambaarsti juurde ükskõik millises Eestimaa piirkonnas või välisriigis. Kulutus peab aga kindlasti olema tõendatud korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.
 • Kui kindlustatu ei ole varem haigekassale teatanud oma pangakonto numbrit või kui ta soovib hüvitise maksmist kolmanda isiku arveldusarvele, peab ta täitma vastava avalduse haigekassa piirkondlikus osakonnas. Elukoha andmeid saab muuta ka internetipanga e-teenuste või riigiportaali www.eesti.ee kaudu.
 • Hüvitis makstakse välja hüvitise saaja kontole või kolmanda isiku (nt abikaasa, ema, lapse) kontole. Selleks tuleb hambaravihüvitise avaldusel teha vastav märge (avalduse alumises osas teha linnuke "minu poolt määratud isiku ISIKUKOOD" ette) ning märkida avaldusele vastavasse kohta selle isiku isikukood, ees- ja perekonnanimi ning tema pangakonto number.
 • Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa kodulehel. Haigekassa blankette väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka maavalitsused.
 • Hüvitise saamiseks vajalikud dokumendid saab haigekassale edastada järgnevalt:
  - tuues dokumendid klienditeenindusbüroosse;
  - posti teel, saates dokumendid klienditeenindusbüroosse;
  - e-posti teel, saates allkirjastatud skaneeritud dokumendid aadressil tartu@haigekassa.eeNB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava dokumendi originaali esitamist.
 • Hüvitise maksmise eelduseks on, et isiku saadud proteesihüvitis viimase kolme aasta jooksul ei ületa 255,65 eurot (4000 krooni).
 • Juhul, kui kindlustatu saab proteesid odavamalt kui 255,65 eurot (4000 krooni), siis ülejäänud summa eest võib ta kolme aasta jooksul teha erinevaid proteesimis- ja parandustöid.

NB! Kasutamata proteesihüvitis ei kandu edasi järgmisse kolme aasta pikkusesse perioodi.

Millal täitub 3 aastat ja saab taotleda uuesti hambaproteeside hüvitist?

Kui pensionärile pole varem hambaproteese valmistatud, siis hakatakse 3-aastast perioodi arvestama esimese hambaproteeside tegemise arve lõpetamise kuupäevast ehk päevast, millal tema proteesid valmis said. Uuesti tekib tal hambaproteeside hüvitise taotlemise õigus siis, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning ta pöördub hambaproteeside parandamiseks või uute proteeside saamiseks hambaarsti juurde.

Ka siis, kui kindlustatu sai hambaproteesid odavamalt kui 255,65 eurot (4000 krooni), arvestatakse 3 aastat esimese hambaproteeside tegemise arve lõpetamise kuupäevast. Kasutamata jäänud osa hüvitisest järgmisse perioodi edasi ei kandu.

Kui pensionär kahtleb, kas eelmiste proteeside valmistamisest või parandamisest on kolm aastat möödas, siis soovitame tal seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida see haigekassast enne hambaarsti juurde minemist igaks juhuks järele. Selleks võib helistada haigekassa infotelefonile 16363 (E–R 8.30–16.30).

Hambaproteeside hüvitise taotlemise näide

Hambaproteeside hüvitise saamise õiguse aegumine

Hüvitist saab taotleda ka tagantjärgi kuni 3 aastat pärast teenuse osutamist. Kui hüvitise taotlus esitatakse kuupäeval, mil teenuse osutamisest on möödas rohkem kui 3 aastat, siis haigekassa hüvitist ei maksa.

 

Töövõimetuspensionärid

01.08.2008 jõustus sotsiaalministri määruse “Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord” paragrahv 3 lõige 5 muudatus.

Sisuliselt annab see muudatus lisaks vanaduspensonäridele ning üle 63-aastastele kindlustatud isikutele õiguse ka töövõimetuspensionäridele saada üks kord kolme aasta jooksul hüvitist hambaproteeside eest tasutud summast 255,65 euro (4000 krooni) ulatuses.
Hüvitist töövõimetuspensionäridele hakati arvestama alates 01.08.2008 arve lõpetamise kuupäeva ehk päeva, millal hambaproteesid valmis said, järgi.

Näide limiidi arvutamise selgitamiseks:

Isiku hambaproteesimise esimese arve lõpetamise kuu on august 2008. Isiku 3-aastane limiidi periood kehtib kuni august 2011.
31.12.2008 seisuga on isik ära kasutanud 2000 krooni.
Järelikult, 01.01.2009 kuni 30.08.2011 võib isik kasutada veel hüvitist 127,82 euro (2000 krooni) eest.

 

Vanaduspensionärid

Õigus hambaproteeside hüvitisele tekib ainult nendel pensionäridel, kes saavad vanaduspensioni riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.

Vanaduspensioni liigid riikliku pensionikindlustuse seaduse mõttes on:
1) vanaduspension (soodustuseta)
2) ennetähtaegne vanaduspension (isik võib kuni kolm aastat enne pensioniiga jääda pensionile, eeldusel et tal on olemas seaduses sätestatud staaž)
3) soodustingimustel vanaduspension, mis on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 10 alusel  või okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 12 alusel isikule, kes on:
3.1) kasvatanud lapsinvaliidi või 5 last;
3.2) kasvatanud 4 last;
3.3) kasvatanud 3 last;
3.4) hüpofüsaarse kääbuskasvuga;
3.5) rehabiliteeritu, kes viibis kinnipidamiskohas;
3.6) võtnud osa Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest.

Arstid saavad õigust soodustusele kontrollida pensionitunnistuse alusel. Selleks, et soodustust saada peab pensionitunnistusel olema kirje “vanaduspension” või “ennetähtaegne vanaduspension”. Kui pensionitunnistusele on kantud “soodustingimustel vanaduspension” ja puudub punktis 3 toodud täpsustus, tuleb arstil täpsustada, kas isikule on määratud vanaduspension punktis 3 toodud alusel. Kui pensionitunnistusele on märgitud “soodustingimustel” ja “1. nimekiri” või “2. nimekiri” siis on tegemist soodustingimustel vanduspensionide seaduse alusel pensioni saava isikuga, kes soodustust ei saa.

Pensionäridele, kes saavad pensioni soodustingimustel vanaduspensionide seaduse või väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel, hüvitist ei maksta (seega nt baleriinidel tekib vastav õigus 63-aastaseks saamisel).

 

Märksõnapilv