Hambaarst.ee › Artiklid › Artiklid spetsialistile › Hambaravipoliitika ja dokumendid › Hambaravikaardi vormistamise nõuded

Hambaravikaardi vormistamise nõuded

 0 häält
17.juuni 2004
Väljavõte sotsiaalministri määrusest tervishoiuteenuste osutamise dokumentatsiooni kohta.
Loe ka neidUus ambulatoorne hambaravikaart on senistest täiuslikum

Tervishoiuteenuste osutamist tõendavate dokumentide loetelu ja vormid ning tervishoiuteenuste dokumenteerimise kord

Väljaandja : Sotsiaalminister
Akti või dokumendi liik : määrus
Teksti liik : terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.09.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp : Hetkel kehtiv

Vastu võetud sotsiaalministri 6. mai 2002. a määrusega nr 76 (RTL 2002, 59, 891), jõustunud 1.01.2003. a
Muudetud järgmiste määrustega: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
16. 05. 2003/80 (RTL 2003, 64, 926) 01.09.2003

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) § 56 lõike 1 punkti 5 alusel ja kooskõlas «Arhiiviseaduse» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565) § 31 lõigetes 1 ja 3 sätestatuga.

 

8. jagu
Hambaravikaart

§ 81. Hambaravikaart

(1) Hambaravikaart vormistatakse iga patsiendi kohta, kellele hambaravi osutatakse.

(2) Hambaravikaart vormistatakse tervishoiuteenuse osutaja valitud vormi kohaselt

§ 82. Hambaravikaardi säilitamine

Hambaravikaart säilitatakse vähemalt 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist.

§ 83. Hambaravikaardi kanded

(1) Hambaravikaarti kantakse tervishoiuteenuse osutaja järgmised andmed:

1) tervishoiuasutuse nimetus;
2) tervishoiuasutuse aadress;
3) tervishoiuasutuse telefoninumber;
4) tegevusloa number;
5) hambaarsti ees- ja perekonnanimi;
6) hambaarsti registreerimistõendi number.

(2) Hambaravikaarti kantakse patsiendi järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või selle puudumisel sünnipäev, -kuu ja -aasta;
3) alalise elukoha, vajadusel passijärgse elukoha aadress;
4) telefoninumber, võimalusel e-posti aadress;
5) lähtuvalt patsiendi vanusest kantakse dokumenti lasteasutuse, kooli või töökoha nimetus;
6) töötava patsiendi puhul kantakse dokumenti töö- ja ametikoha nimetus;
7) patsiendi kindlustatuna arvele võtnud Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna nimetus ja kood;
8) Eesti Haigekassa liikmekaardi number;
9) lisateave, mille kandmist dokumenti peab hambaarst oluliseks.

(3) Hambaravikaarti kantakse anamneesi järgmised andmed:

1) üldanamnees, patsiendi üldine terviseseisund;
2) suu- ja hammaskonna anamnees, suuõõne seisund.

(4) Hambaravikaarti tehakse kanne objektiivse uuringu, vaatluse, palpatsiooni kohta.

(5) Hambaravikaarti tehakse kanne ravi vajaduse koha: limaskest, hambahaiguste ennetamine, proteesid, hambumuse füsioloogia, kirurgia, ortodontia, röntgenuuringud, mudelid, konsultatsioon.

(6) Hambaravikaarti kantakse tabelina hammaste karioloogiline staatus, milles kajastub iga hamba seisund.

(7) Hambaravikaarti tehakse kanne parodondi ravi vajaduse kohta: CPI - 0, 2, 3, 4, kus 0 - veritsus; 2 - igemetasku kuni 3 mm; 3 - igemetasku kuni 4-5 mm; 4 - igemetasku 6 mm või enam.

(8) Hambaravikaardis kasutatavate hammaste staatusmärgid on järgmised:

1) [ ] - terve hammas (väli puhas);
2) - - suhu lõikumata hammas;
3) = - sünnipäraselt puuduv hammas;
4) X - eemaldatud hammas;
5) 0 - suhu lõikuv hammas;
6) Pt - juurepõletik;
7) JT - juuretäidis;
8) C - kaaries;
9) R - hambajuur.

(9) Hambaravikaardis kasutatakse järgmist hambapindade numeratsiooni:

1) 1 - oklusaalne pind, fronthammastel foramen caecum ja lõikeserv;
2) 2 - mediaalne pind;
3) 3 - vestibulaarne, labiaalne, bukaalne pind;
4) 4 - distaalne pind;
5) 5 - palatinaalne, lingvaalne pind;
6) 6 - hambakaela piirkond;
7) 7 - hamba juure pind;
8) kr - ülesehitus.

(10) Hambaravikaardis kasutatavad lühendite märgistused materjalide kohta on järgmised:

1) A - amalgaam;
2) K - komposiit;
3) KI - klaasionomeer;
4) Ko - kompomeer;
5) AT - ajutine täidis.

(11) Hambaravikaardis kasutatavad proteetika lühendite märgistused on järgmised:

1) Kr - kroon;
2) MkKr - metallokeraamiline kroon;
3) TH - tihvthammas;
4) IMP - implantaat;
5) F - fassett.

(12) Hambaravikaardi päeviku ossa kantakse:

1) vastuvõtu kuupäev;
2) diagnoositud haiguse nimetus ja kood RHK-10 järgi;
3) raviplaan;
4) tehtud ravi;
5) lisateave.

Märksõnapilv