Hambaarst.ee › Artiklid › Artiklid spetsialistile › Hambaravipoliitika ja dokumendid › Hambaarstide erialaühenduste seisukohad ja ettepanekud Haigekassale

Hambaarstide erialaühenduste seisukohad ja ettepanekud Haigekassale

 0 häält
14.jaan. 2003
ESS ja EHL ühiskiri Eesti Haigekassale (11.nov.2002) selgitab erialaliitude seisukohti hambaraviteenuse parema kättesaadavuse ning kvaliteedi tagamiseks, lähtudes seostest haigekassaga.

ESS ja EHL ühiskiri
Eesti Haigekassale
(11.nov.2002)

Erialaühendused lähtuvad ettepanekute tegemisel oma varasematest seisukohtadest, mis peaksid tagama hambarviteenuse hea kättesaadavuse ja kvaliteedi. Meie hinnangul võib hambaraviteenuse kvaliteeti mõjutavaid faktoreid jagada üldisteks ja personaalseteks. Samuti peaks hambaravi kvaliteedist rääkides pidama silmas üldist hambaravi kvaliteeti ja üksikjuhtumite kvaliteeti.

Üldised kvaliteeti mõjutavad faktorid

Hambaravi kvaliteet Eestis on viimase kümne aasta jooksul oluliselt paranenud, olles arenenud maade tasemel. Selle saavutamiseks on kaasa aidanud vaba ettevõtluse ja konkurentsi tekkimine, suurte investeeringute tegemine ja elanikkonna teadlikkuse kasv.

On reaalne oht, et nende põhiliste faktorite ignoreerimine viiks ravikvaliteedi ja teenuse kättesaadavuse langusele.

Raviasutused on teinud suuri investeeringuid nii ruumide, sisseseade kui personali koolituse peale eesmärgiga saavutada stabiilne hambaraviteenuse osutamise tase ja kindel patsientuur. Hambaarstil on tekkinud perearstiga sarnane seisund, mis on esmatasandi ravi korraldamiseks mõistlik. Selle nimel on ravitud laste hambaid seni kulupõhistest oluliselt madalamate hindadega. Samal ajal on ravi rahastamise mahud erinenud piirkonniti ja arsti kohta. Teistest oluliselt suuremad lepingumahud on mõnikord viinud kuritarvitusteni, kuid samal ajal ei ole parandanud ravi kvaliteeti ega teenuse kättesaadavust.

Hambahaiguste ennetamine tähendab tänapäeval eelkõige käitumise ja eluviisi mõjutamist lastevanematel ja väikelastel võimalikult varases eas. Seda on kõige õigem teha vanemate hambaarsti kaudu. Lasteaias ja koolis alustatud ennetus on tihti hilinenud ehk halvema kvaliteediga. Samal ajal peab muidugi säilima laste hammaste läbivaatus ja profülaktiliste meetmete rakendamine. Kuid ravi peaks korraldama siiski tulenevalt patsiendi seadusest ja teistest demokraatia põhimõtetest arsti vaba valiku ja raviga nõusoleku alustel.

Samas tuleb arvestada, et ei ole olemas lastehambaarsti kui spetsialisti ja kõik hambaarstid peavad ravima kõiki patsiente pädevuse säilitamise eesmärgil. Viimaste aastate jooksul välja kujunenud laste hambaravi korraldus on taganud hambakaariese ja selle tüsistuste arvu vähenemise võrreldes olukorraga 7-8 aastat tagasi ja erialaliidud ei näe põhjusi selle korra muutmiseks.

Niisiis, tervishoiuteenuse osutamise majandusliku ja organisatsioonilise keskkonna kvaliteet peegeldub ka hambaravi kvaliteedis.

 

Personaalsed ravikvaliteeti mõjutavad faktorid on:

arsti ettevalmistus ja täienduste läbimine ehk arsti pädevuse hindamise süsteem (praegu väljatöötamisel), ruumide vastavus Sotsiaalministri määruse nõuetele ehk tegevusloa olemasolu, ravijuhistest kinnipidamine, kvaliteedikäsiraamatu ja teiste SM määruses 144 toodud kvaliteedi tagamise nõuete täitmine. Samas ei ole kõik eelpooltoodud süsteemid käivitunud ja seega on kvaliteedi mõõtmine ja hindamine praegu ennatlik.

Konkreetse hambaraviteenuse kvaliteeti võib mõjutada patsiendi individuaalsus ja ravijuhu keerukus, arsti käsutuses olev aeg, teenuse hind (kavandatud hindade reguleerimine on väga positiivne samm!), materjalid, instrumendid, abipersonali olemasolu, koostöö spetsialistidega jne.

Erialaliidud omavad andmebaasi arstide täiendkoolituste läbimisest, kindlasti peab arvestama spetsialistide (ortodondid ning suu-, näo-ja lõualuukirurgid) pädevust. Üksinda töötavad hambaarstid peaksid viitama spetsialistidele, kellega nad teevad koostööd.

Kahjuks on erialaühendustel väga raske sõnastada põhimõtteid, kuidas kõiki neid kvaliteeti mõjutavaid faktoreid kasutada püstitatud ülesande - valikukriteeriumite täpsustamine - täitmiseks.

 

Ettepanekud:

Erialaliitude seisukohalt tagaks laste ja ühtlasi ka täiskasvanute (kelle ravikulud hüvitab ju haigekassa) hambaraviteenuse hea kvaliteedi ja kättesaadavuse püsimise võimalikult paljude hambaarstide kaasamine lepingulisse suhtesse haigekassaga. Sellisel juhul saaks kõige paremini rakendada ja kontrollida eelpool toodud hambaravi kvaliteeti mõjutavaid faktoreid.

Parim lahendus oleks, kui raha käiks kaasas patsiendiga, arved esitatakse vastavalt pöördumisele ja tehtud tööle. Profülaktilise töö teostamine toimuks vastavalt sõlmitud lepingutele.

 

Eesti Stomatoloogia Selts
Eesti Hambaarstide Liit

Märksõnapilv