Hambaarst.ee › Artiklid › Artiklid patsiendile › Haigekassa ja hambaravi › Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (alates 3.märts 2007)

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (alates 3.märts 2007)

 0 häält
01.okt. 2002
Artiklis tuuakse välja hambaraviga seonduvate teenuste uued piirhinnad ja teenuste koodid.
td

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu, mis kehtib alates 3.märtsist 2007.a
Vt täismahus originaalteksti Riigi Teatajast:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12795127

Vt ka eelmist redaktsiooni, mis kehtis alates 1.jaanuarist 2007:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12768992)

Määrus kehtestatakse Ravikindlustuse seaduse (RT I 2002, 62, 377) § 30 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

(2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

...

§ 6. Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi piirhinnad

(1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus Kood Piirhind kroonides
Eriarsti esmane vastuvõtt 3002
156
Eriarsti korduv vastuvõtt 3004
125
Psühholoogi vastuvõtt 3007
284
Õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt 3008
67
Psühhiaatriaõe vastuvõtt/koduvisiit 3013
147
Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt (kestus 90 min) 3014
418
Eriarsti koduvisiit 3020
192
Õe või ämmaemanda koduvisiit 3024
114
Psühhiaatrilise ravimeeskonna vastuvõtt (meeskonnas kaks isikut) 3025
384
Koduõendus-hooldusteenus 3026
231
Geriaatrilise seisundi hindamine 3027
726
Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon 3030
4 003

(2) Eriarsti korduva vastuvõtu piirhinda (kood 3004) rakendatakse juhul, kui esmase vastuvõtu korral rakendati eriarsti esmase vastuvõtu piirhinda (kood 3002) või kui esmane visiit oli koduvisiit (kood 3020).
(3) Psühhiaatri ja logopeedi vastuvõtu korral ei vormistata samal raviarvel üheaegselt vastuvõttu ja protseduure.
(4) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.
(5) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul.

Radioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Näo- ja lõualuukirurgia piirhinnad

Hambaraviteenuste piirhinnad

Hambaproteeside piirhinnad

Ortodontia piirhinnad

Märksõnapilv